2024 SCHEDULE:  January 27 Mardi Gras Masquerade Ball; February 2 Mardi Gras Community Tour; February 4 Mardi Gras Mass 

Royalty

Reigning Rex and Queen XXXII

Phil and Shannon Klar


Tom & June 
Reinert
Rex & Queen I
1991

Jerome & Patt Boge
Rex & Queen II 1992

Steve & Jeanne Pavela
Rex & Queen III 1993

Rick & Lois Przywojski
Rex & Queen IV 1994

Mike & Dawn Kearns
Rex & Queen V 1995

Jim & Mary Tracy
Rex & Queen VI 1996

Steve & Nancy Rose
Rex & Queen VII 1997-1998

Jerry & Ruth Berns
Rex & Queen VIII 1999

Tom & Priscilla Thibodeau
Rex & Queen IX 2000

Mike & Marie Schneider
Rex & Queen X 2001

Scott & Katie Koenen
Rex & Queen XI 2002

Bob & Cathy Cooper
Rex & Queen XII 2003

Mike & Sheila Wolf
Rex & Queen XIII 2004

Joe & Barb
Kruse
Rex & Queen XIV 2005

Chuck & Mary Kulas
Rex & Queen XV
2006

Mike & DeniseKachel
Rex & Queen XVI
2007
John & Pam Brose
Rex & Queen XVII
2008
Bob & Cindy Klar
Rex & Queen XVIII
2009
Kelly & Sue Wilde
Rex & Queen XIX
2010
Mark & Kim Schneider
Rex & Queen XX
2011
Mike & Teresa Pederson
Rex & Queen XXI
2012

Terry & Sue Stika
Rex & Queen XXII
2013

Mark & Debbie Hansen Rex & Queen XXIII2014 OfficialRoyalPicGreg & Kathy Curti Rex & Queen XXIV 2015 Ryan & Mary Jo Lium Rex & Queen XXV 2016  

Michael & Bethany Bakalars Rex & Queen XXVI 2017


Rick & Robin Wilson Rex & Queen XXVII 2018


Tony & Crystal Kirchner Rex & Queen XXVIII 2019


Tom & Lisa Kratt Rex & Queen XXIX 2020-21

Greg & Amy Sutton

Rex & Queen XXX
2022

Mark & Steph Dickson

Rex & Queen XXXI

2023